Daibutsu of Todaiji 4.jpg
License: cc-by-sa-3.0
Daibutsu of Todaiji 4.jpg