1988 Dukakis.jpg
License: cc-by-2.0
1988 Dukakis.jpg