Phalera bucephala MHNT.jpg
License: cc-by-sa-4.0
Phalera bucephala MHNT.jpg